BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE
NARUDŽBE PREKO 300,00 kn
GDPR


Molimo vas da pažljivo pročitate ova pravila prije korištenja ove stranice, jer ista sadrže objašnjenje kako ćemo postupati s osobnim podacima i na koji način koristimo kolačiće („cookies“). Korištenje ove stranice upućuje na to da prihvaćate ova pravila. Ukoliko ne prihvaćate sadržaj ovih pravila, ne koristite ovu stranicu.


1. GDPR - Pravilnik - Ažurirano 28.05.2018.


Trgovačko društvo LAVA CENTAR d.o.o. LABIN, OIB 76470426701 sa sjedištem na adresi Dubrova 308, 52 220 LABIN, temeljem Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, kao voditelj obrade osobnih podataka donosi slijedeći


PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA


Članak 1.


Ovim Pravilnikom propisuje se modalitet usklađivanja odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera u postupku prikupljanja,obrade,korištenja i zaštite osobnih podataka u cilju osiguranja i dokazivosti da se obrada istih provodi u skladu s Uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zašiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju istih (u daljnje tekstu: Uredba)


Članak 2.


Voditelj obrade osobnih podataka obrađuje osobne podatke rukovodeći se načelima obrade osobnih podataka na zakonit,pošten i transparentan način te osobni podaci moraju biti točni,potpuni i ažurirani,ne smiju se prikupljati u većem opsegu,kao ni u vremenski duljem periodu nego što je to nužno za postizanje utvrđene svrhe obrade.


Svrhe obrade osobnih podataka,odnosno zakonite osnove temeljem kojih se osobni podaci obrađuju su slijedeće:


1. Privola ispitanika – dobrovoljno,posebno,informirano i nedvosmisleno izražavanje želje ispitanika kojim daje pristanak za obradu osobnih podataka.

Koristi se samo u slučajevima kada ne postoji neki drugi pravni temelj obrade osobnih podataka.


2. Nužnost za izvršavanje Ugovora u kojem je ispitanik,odnosno osoba čiji se podaci obrađuju ugovorna stranka - prodaja putem interneta(ime i prezime,adresa dostave,broj kreditne kartice);sklapanje Ugovora o radu(osobni podaci tražitelja zaposlenja radi pozivanja na razgovor za posao)


3. Zakonske obveze voditelja obrade – poštivanje pravnih obveza voditelja obrade o vođenju evidencije o djelatnicima,obračuna obveznih doprinosa zbog zdravstvenog i mirovinskog osiguranja te obračuna plaća,poreza i prireza


4. Legitimni interes voditelja obrade ili treće strane,osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode osoba koji zahtjevaju zaštitu osobnih podataka (video nadzor u poslovnim prostorima radi sprječavanja rizika po imovini,ali ne i postavljanje istoga u prostorijama za osobnu higijenu)


Voditelj obrade obrađuje slijedeće kategorije osobnih podataka:


1. Osobni podaci zaposlenika – obrađuju se podaci nužni radi ispunjenja zakonskih obveza vodeći računa o temeljnim načelima zaštite osobnih podataka (zakonitost,poštenost,transparentnost),te su isti kategorizirani po kriteriju nižeg

stupnja rizika


2. Osobni podaci kupaca – obrađuju se isključivo osobni podaci nužni za izvršenje ugovornog odnosa,odnosno realizaciju narudžbi po registraciji ispitanika na Internet stranici (ime i prezime,kontakt telefonski broj,adresa e-pošte,adresa dostave),te su isti kategorizirani po kriteriju višeg stupnja rizika i kao takvi se obrađuju na način koji osigurava najviši stupanj sigurnosti osobnih podataka(zaštita od neovlaštenog pristupa,nezakonite obrade,slučajnog gubitka,uništenja ili oštećenja)


3. Osobni podaci poslovnih partnera – obrađuju se osobni podaci prilikom međusobne komunikacije u svrhu upravljanja poslovnim odnosima s poslovnim partnerima (kupci,dobavljači),praćenja poslovanja ,analiza i donošenja poslovnih odluka


Članak 3.


Ovisno o kategoriji osobnih podataka,voditelj obrade obrađuje osobne podatke u svrhu ispunjenja zakonske obveze,odnosno poštivanja pravnih obveza,zatim u svrhu izvršavanja Ugovora u kojem je ispitanik ugovorna stranka,te u svrhu realizacije legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane,s time da prikuplja isključivo onu količinu osobnih podataka primjerenih i relevantnih za ostvarivanje svrhe obrade.

Voditelj obrade,u cilju izbjegavanja zadržavanja i obrade osobnih podatka duže no što je to nužno,ima obvezu brisati osobne podatke koje obrađuje u svrhu izvršenja Ugovora u kojem je ispitanik ugovorna stranka,nakon što prestane nužnost za svrhu obrade,odnosno periodički ih preispitati u slučajevima gdje postoji zakonska obveza čuvanja osobnih podataka trajno (evidencija o djelatnicima) ili određeno vremensko razdoblje u skladu s važećim zakonskim propisima.


Članak 4.


Voditelj obrade ima obvezu obrade samo onih osobnih podataka definiranih kao nužnih za realizaciju svake pojedine svrhe obrade,odnosno podataka koji su primjereni i relevantni za pojedinu svrhu obrade.

Slijedom navedenog,voditelj obrade u svrhu ispunjenja zakonske obveze,odnosno poštivanja pravnih obveza obrađuje osobne podatke definirane prema odredbi čl. 3 Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/17 – ime i prezime,OIB,spol,datum rođenja,državljanstvo,prebivalište odnosno boravište,te ostale podatke iz čl. 3 Pravilnika),dok u svrhu izvršenja Ugovora u kojem je ispitanik ugovorna strana obrađuje slijedeće podatke:ime i prezime,adresa,kontakt telefonski broj,adresa e-pošte


Članak 5.


Voditelj obrade ima obvezu osobne podatke koje obrađuje ažurirati,odnosno svaku promjenu osobnog podatka unijeti u Evidenciju aktivnosti obrade,primjenjujući i sve ostale kriterije definirane načelima obrade osobnih podataka.


Članak 6.


Voditelj obrade obrađuje osobne podatke na način koji jamči sigurnost osobnih podataka,tako da su zaštićeni od neovlaštene i nezakonite obrade ali i od slučajnog gubitka,uništenja ili oštećenja.

U slučaju povrede osobnih podataka,voditelj obrade u roku od 72 sata obaviještava nadzorno tijelo,osim ako nije vjerojatno da će ista prouzročiti visok rizik za prava i slobode ispitanika,u protivnom obavještava ispitanika opisom prirode povrede osobnih podataka,opisom poduzetih mjera za rješavanje problema i kontaktnim podacima kompetentne osobe.


Voditelj obrade navedene postupke provodi najsuvremenijim organizacijskim,kadrovskim i tehničkim mjerama zaštite podataka od neovlaštenog pristupa,što uključuje ali se ne ograničava na pseudonimizaciju i kriptološko osiguranje svih podataka u toku pohrana i prijenosa informatičkim i telekomunikacijskim sustavom,upotrebu mehanizama sigurnosnog prijavljivanja na radu upotrebom korisničkih imena i šifri na svim razinama unosa i obrade,24-satni video nadzor i zaštitu poslovnih prostorija s opremom,te spremanje i čuvanje svih podataka u prostorijama i objektima sa zaštićenim pristupom.


Članak 7.


Voditelj obrade ima obvezu informirati ispitanika o svakoj obradi osobnih podataka odnosno o načinu kako se osobni podaci koji se na njega odnose prikupljaju,upotrebljavaju,daju na uvid ili na bilo koji drugi način obrađuju,te do koje mjere se navedeni podaci obrađuju ili će se obrađivati.

Pri tome se voditelj obrade rukovodi načelom komunikacije koja je lako dostupna i razumljiva ispitaniku,te se upotrebljava jasan i jednostavan jezik.

Voditelj obrade,objavom na svojim internetskim stranicama,kao i u prostorijama sjedišta,odnosno poslovnog prostora,upoznaje ispitanika sa svojim identitetom,svrhama obrade osobnih podataka te sa daljnjim informacijama radi osiguranja poštenosti i transparentnosti obrade.

Voditelj obrade objavom na internetskim stranicama ujedno upoznaje ispitanika s rizicima,pravilima,zaštitnim mjerama i pravima u svezi s obradom osobnih podataka i načinom ostvarenja svojih prava kao što su:

1. Pravo na pristup podacima – ispitanik ima pravo znati o kojim podacima je riječ,ima pravo pristupiti tim podacima,znati svrhu obrade i rok pohrane podataka

2. Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo ishoditi ispravak netočnih ili nepotpunih podataka

3. Pravo na zaborav – ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka ako više nisu nužni za svrhu u koju se vode

4. Pravo na prigovor – ispitanik ima pravo prigovoriti na obradu osobnih podataka,ukoliko se prigovor odnosi na obradu koja se vrši u svrhu marketinga,osobni podaci se više ne smiju obrađivati


Članak 8.


Ovaj Pravilnik služi kao opći akt Voditelja obrade,u cilju usklađenja s načelima Opće Uredbe za zaštitu osobnih podataka i definiranja utvrđene politike zaštite osobnih podataka,s time da projekt usklađenja u odnosu na cjelokupni proces poslovanja ,kao i odnose s izvršiteljima obrade i tehničkim službama,bilo unutarnjim ili vanjskim,čine sastavni dio ovog Pravilnika


Članak 9.


Ovaj Pravilnik podložan je promjenama i dopunama koje se mogu provoditi na istovjetan način i prema jednakom postupku temeljem kojega je isti i donesen


Članak 10.


Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana njegova donošenja i objave na internetskoj stranici Voditelja obrade,s time da ne može biti objavljen prije usklađenja s Općom Uredbom


Mjesto i datum – Labin, 24.05 2018.


Zakonski zastupnik Voditelja obrade

Direktor : Dalibor Turković2. Vrste podataka koje obrađujemo / poveznice na druge web stranice


Zdravi-Zubi.hr vodi brigu o zaštiti Vaše privatnosti. Putem ove stranice Zdravi-Zubi.hr ne prikuplja i ne obrađuje nikakve osobne podatke, izuzev informacija koje se prikupljaju putem kolačića, kao što je to objašnjeno niže u ovim pravilima.


Ova stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice ili web stranice naših distributera, ovlaštenih servisera, drugih povezanih društava ili web stranice društvenih medija. Kada kliknete na takvu poveznicu molimo imajte na umu da te web stranice imaju vlastita pravila o zaštiti privatnih podataka. Molimo Vas da provjerite njihova pravila o zaštiti privatnosti.


Molimo da primite na znanje da Zdravi-Zubi.hr ne može prihvatiti nikakvu odgovornost ili obavezu za web stranice trećih osoba.3. Prikupljanje i uporaba informacija


Kako bi poboljšali stranicu u smislu rada sustava, njenog korištenja i davanja korisnih informacija o našim proizvodima i uslugama, automatski prikupljamo i spremamo informacije u log datoteke na Vašem računalu. To uključuje Vašu Internet protokol (IP) adresu, vrstu preglednika i postavke jezika, operativni sustav, pružatelja Internet usluga (ISP) te oznaku datuma/vremena.


Ove informacije koristimo za učinkovito vođenje naše stranice, stjecanja većeg znanja o ponašanju posjetitelja, analizu trendova i prikupljanje demografskih podataka o našim korisnicima kao cjelini. Prikupljeni podaci mogu se koristiti za naše marketinške i oglašivačke usluge (newsletter, katalog) i komunikacije (na primjer za optimizaciju i poboljšanje iskustva korisnika, pružanje većeg broja atraktivnih posebnih ponuda i usluga).


U slučaju korištenja neosobnih informacija zajedno s osobnim podacima, te će se informacije tretirati kao osobni podaci sve dok se koriste zajedno.4. Korištenje kolačića („cookies“)


Ova stranica, e-mail poruke, on-line usluge, reklame i interaktivne aplikacije mogu koristiti „kolačiće“ radi poboljšanja naših usluga.


Što je to „kolačić“?


„Kolačić“ je mala datoteka, koja se obično sastoji od slova i brojeva, koje šaljemo u kolačić datoteku preglednika na tvrdom disku Vašeg računala putem našeg web servera. To na primjer omogućuje našoj stranici da prepozna uređaj korisnika kada se uspostavi veza između web servera i web preglednika. Glavna svrha kolačića je da omogući našem web serveru da prikaže korisniku prilagođene web stranice koje iskustvo korištenja Zdravi-Zubi.hr stranica  čini osobnijim i koji bolje odgovaraju osobnim potrebama korisnika.


Koje vrste kolačića koristi ova stranica?


- Privremeni kolačići („session cookies“): ovo su privremeni kolačići koji ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika dok ne završite Vaše pretraživanje. Ti kolačići su obvezni za pravilan rad određenih aplikacija ili funkcionalnosti na ovoj stranici.


- Trajni kolačići („persistent cookies“): trajne kolačiće možemo koristiti radi boljeg iskustva naših korisnika (npr. pružanje optimizirane navigacije). Ti kolačići ostaju u kolačić datoteci Vašeg preglednika duže vrijeme. Taj vremenski period ovisit će o izboru postavki na Vašem Internet pregledniku. Trajni kolačići omogućuju da se podaci prenesu na web server svaki put kada netko posjeti stranicu. Trajni kolačići su poznati i kao prateći kolačići.


Ukoliko želite doznati više o kolačićima, postoje mnoge on-line publikacije o istima.5. Kolačići trećih osoba


Zdravi-Zubi.hr može koristiti oglašivače trećih osoba radi oglašavanja i poboljšanja naše marketinške komunikacije. Oglašivači trećih osoba koriste kolačiće kako bi mjerili učinkovitost reklama i kako bi se reklamni sadržaji učinili osobnijima. Informacija koju oglašivači trećih osoba prikupe može uključivati podatke kao što su geolokacijski podaci (kako proizlaze iz IP adrese) ili kontakt podaci kao što je e-mail adresa, kada bi isti bili prikupljeni putem ove stranice.


6. Praćenje i analiza


Ova informacija se prikuplja putem oznaka za praćenje i/ili kolačića („cookies“). Informacija prikupljena putem oznaka za praćenje i/ili kolačića je anonimna i neće biti povezana s osobnim podacima. Sve informacije koje su potrebne za ovu analizu se snimaju na serverima i ne dijele se ni s jednom trećom strankom za njihovu samostalnu upotrebu.


7. Uključivanje i isključivanje kolačića („cookies“) i sličnih tehnologija


Vi imate mogućnost prihvatiti ili odbiti sve kolačiće na svim web stranicama koje posjećujete promjenom postavki Vašeg Internet preglednika. Na primjer, kada koristite Internet Explorer verziju 8.0, morate učiniti sljedeće: 1. kliknite gumb Alati, a zatim Internetske mogućnosti 2. kliknite karticu Privatnost 3. koristite klizač za odabir odgovarajućih postavki.


Za ostale Internet preglednike molimo pogledajte upute Vašeg preglednika, kako biste naučili više o tome kako izmijeniti svoje postavke preglednika ili kako izbrisati kolačiće.


Molimo da uzmete u obzir da određeni sadržaji i puna funkcionalnost ove stranice neće biti dostupni jednom kada su kolačići isključeni.


8. Kontaktirajte nas


Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, komentara i zahtjeva vezano za ova pravila o zaštiti privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na niže navedenu adresu. Isto vrijedi za slučaj da želite imati pristup bilo kojoj informaciji koju imamo o Vama, a koja je prikupljena putem ove Stranice, ili kada želite da ta informacija bude ispravljena, blokirana ili izbrisana.

 


Zdravi-Zubi.hr - Internet trgovina


LAVA CENTAR D.O.O.


Dubrova 308, HR-52220, Labin


Hrvatska


Pošaljite e-mail našem centru za korisnike: prodaja@zdravi-zubi.hr


T: 0800 1897


F: 052 885 063